Kompetansemål


Skole.samiskeventyr.no dekker hele eller deler av følgende kompetansemål med innhold i Fagfornyelsen LK20 og LK20S i følgende fag:SAMFUNNSFAG (SAF01-04)

Kompetansemål etter 2. trinn.

Kjerneelement: Identitetsutvikling og fellesskap.
Tverrfaglige tema: Folkehelse og livsmestring.

 • «Mål for opplæringa er at eleven skal kunne beskrive og gi døme på mangfald i Noreg, med vekt på ulike familieformer og folkegrupper, inkludert det samiske urfolket.»

Kjerneelement: Bærekraftige samfunn
Tverrfaglige tema: Bærekraftig utvikling.

 • «Mål for opplæringa er at eleven skal kunne utforske og beskrive kulturminne og kultur- og naturlandskapet i nærmiljøet.»


Kompetansemål etter 4. trinn.

Kjerneelement: Demokratiforståing og deltaking.
Tverrfaglige tema: Folkehelse og livsmestring.

 • «Mål for opplæringa er at eleven skal kunne presentere årsaker til at samane har urfolksstatus i Noreg, og beskrive forskjellige former for samisk kultur- og samfunnsliv før og no.»

Kjerneelement: Undring og utforsking.

 • «Mål for opplæringa er at eleven skal kunne utforske og presentere samfunnsfaglege spørsmål, søkje etter informasjon i ulike kjelder og vurdere kor nyttig informasjonen er til å belyse spørsmåla.»
NORSK (NOR01-06)

Kompetansemål etter 4. trinn.

Kjerneelement: Tekst i kontekst.

 • «Mål for opplæringen er at eleven skal kunne lese og lytte til fortellinger, eventyr, sangtekster, faktabøker og andre tekster på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og samtale om hva tekstene betyr for eleven.»

Kjerneelement: Språklig mangfold.

 • «Mål for opplæringen er at eleven skal kunne utforske og samtale om språklig variasjon og mangfold i nærmiljøet.»
NORSK FOR ELEVER MED SAMISK SOM FØRSTESPRÅK (NOR03-04)

Kompetansemål etter 2. trinn.

Kjerneelement: Tekst i kontekst.

 • «Mål for opplæringen er at eleven skal kunne lytte til tekster fra norsk og samisk litteratur på norsk og uttrykke tekstopplevelser på kreative måter.»
 • «Mål for opplæringa er at eleven skal kunne lese med sammenheng og forståelse.»


Kompetansemål etter 4. trinn.

Kjerneelement: Tekst i kontekst.

 • «Mål for opplæringen er at eleven skal kunne lytte til og lese tekster fra norsk og samisk litteratur på norsk og samtale om innholdet.»


Kjerneelement: Språklig mangfold i Norge og Sápmi/Sábme/Saepmie.
Tverrfaglige tema: Folkehelse og livsmestring.

 • «Mål for opplæringa er at eleven skal kunne utforske og reflektere over egen flerspråklighet og språkmangfoldet i nærmiljøet.»


Kompetansemål etter 7. trinn.

Kjerneelement: Tekst i kontekst.

 • «Mål for opplæringa er at eleven skal kunne sammenligne fortellermåter og formål i norsk og samisk fortellertradisjon.»
SAMISK SOM FØRSTESPRÅK (SFS01-05)

Kompetansemål etter 2. trinn. 

Kjerneelement: Sámástit/Sámástit/Saemiestidh, og Utvikling av lesekompetanse.

 • «Mål for opplæringen er at eleven skal kunne lytte til og arbeide kreativt med muntlige og skriftlige fortellinger og tekster.»
 • «Mål for opplæringa er at eleven skal kunne lese tekster med sammenheng og forståelse.»

Kjerneelement: Språkmangfold i Sápmi/Sábme/Saepmie.

 • «Mål for opplæringa er at eleven skal kunne samtale om egen og andres dialekt.»


Kompetansemål etter 4. trinn. 

Kjerneelement: Sámástit/Sámástit/Saemiestidh, Utvikling av lesekompetanse, og Språkmangfold i Sápmi/Sábme/Saepmie.
Tverrfaglige tema: Folkehelse og livsmestring.

 • «Mål for opplæringen er at eleven skal kunne lytte til, samtale om og utforske ulike typer muntlige og skriftlige tekster.»
 • «Mål for opplæringa er at eleven skal kunne utforske og beskrive hvordan ordvalg og stemmebruk kan brukes som virkemidler.»


Kompetansemål etter 10. trinn. 

Kjerneelement: Utvikling av lesekompetanse, og Språkmangfold i Sápmi/Sábme/Saepmie.

 • «Mål for opplæringen er at eleven skal sammenligne sagn- og eventyrvarianter og muntlige tradisjoner fra ulike samiske områder.»
SAMISK SOM ANDRESPRÅK, SAMISK 2 (SAS02-01)

Kompetansemål etter 2. trinn. 

Kjerneelement: Sámástit/Sámástit/Saemiestidh.
Tverrfaglige tema: Bærekraftig utvikling, og Demokrati og medborgerskap.

 • «Mål for opplæringen er at eleven skal kunne samtale om bilder, tekst og omgivelser.»
 • «Mål for opplæringa er at eleven skal kunne lytte til og leke med ulike uttrykk som joik, sang, roller, spill og samiske fortellinger.»


Kompetansemål etter 4. trinn. 

Kjerneelement: Sámástit/Sámástit/Saemiestidh.
Tverrfaglige tema: Bærekraftig utvikling, og Demokrati og medborgerskap.

 • «Mål for opplæringen er at eleven skal kunne lytte til og arbeide kreativt med tekster og samiske fortellinger.»
SAMISK SOM ANDRESPRÅK, SAMISK 4 (SAS04-01)

Kompetansemål etter Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram. 

Kjerneelement: Sámástit/Sámástit/Saemiestidh.
Tverrfaglige tema: Bærekraftig utvikling, og Demokrati og medborgerskap.

 • «Mål for opplæringen er at eleven skal kunne lytte til, lese og arbeide kreativt med tekster og samiske fortellinger.»


Kompetansemål etter Vg1 studieforberedende utdanningsprogram. 

Kjerneelement: Sámástit/Sámástit/Saemiestidh, og Lesing og skriving.
Tverrfaglige tema: Bærekraftig utvikling, og Demokrati og medborgerskap.

 • «Mål for opplæringen er at eleven skal kunne lytte til og arbeide kreativt med tekster og samiske fortellinger.»
NATURFAG (NAT01-04)

Kompetansemål etter 2. trinn. 

Kjerneelement: Jorda og livet på jorda, og Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter.
Tverrfaglige tema: Bærekraftig utvikling.

 • «Mål for opplæringen er at eleven skal kunne utforske et naturområde i nærmiljøet og beskrive hvordan noen organismer er tilpasset området og hverandre.»
 • «Mål for opplæringa er at eleven skal kunne oppleve naturen til ulike årstider, reflektere over hvordan naturen er i endring, og hvorfor året deles inn på ulike måter i norsk og samisk tradisjon.»


Kompetansemål etter 4. trinn. 

Kjerneelement: Jorda og livet på jorda, og Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter.
Tverrfaglige tema: Bærekraftig utvikling, og Demokrati og medborgerskap.

 • «Mål for opplæringen er at eleven skal kunne utforske et naturområde og drøfte bærekraftig bruk av området.»
 • «Mål for opplæringa er at eleven skal kunne utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut.»
 • «Mål for opplæringa er at eleven skal kunne delta i høsting og bruk av naturressurser og drøfte hvordan naturressurser kan brukes på en bærekraftig måte.»
MATEMATIKK 1.–10. TRINN (MAT01-05)

Kompetansemål etter 2. trinn. 

Kjerneelement: Utforsking og problemløsing.

 • «Mål for opplæringen er at eleven skal kunne utforske tal, mengder og teljing i leik, natur, biletkunst, musikk og barnelitteratur, representere tala på ulike måtar og omsetje mellom dei ulike representasjonane.»
 • «Mål for opplæringen er at eleven skal kunne eksperimentere med teljing både framlengs og baklengs, velje ulike startpunkt og ulik differanse og beskrive mønster i teljingane.»


Kompetansemål etter 3. trinn. 

Kjerneelement: Utforsking og problemløsing.

 • «Mål for opplæringen er at eleven skal kunne utforske og forklare samanhengar mellom addisjon og subtraksjon og bruke det i hovudrekning og problemløysing.»


Kompetansemål etter 4. trinn. 

Kjerneelement: Utforsking og problemløsing.

 • «Mål for opplæringen er at eleven skal kunne utforske og beskrive strukturar og mønster i leik og spel.»
MAT OG HELSE (MHE01-02)

Kompetansemål etter 4. trinn. 

Kjerneelement: Mat og måltid som identitets- og kulturuttrykk, og Helsefremmende kosthold.
Tverrfaglige tema: Folkehelse og livsmestring.

 • «Mål for opplæringen er at eleven skal kunne samtale om måltidsskikkar frå norsk og samisk kultur og frå andre kulturar, og om verdien av å ete saman med andre.»


Kjerneelement: Berekraftige matvanar og berekraftig forbruk.
Tverrfaglige tema: Bærekraftig utvikling.

 • «Mål for opplæringen er at eleven skal kunne utnytte lokale matvarer i matlaging og presentere ledda i produksjonskjeda frå råvare til måltid.»
MUSIKK (MUS01‑02)

Kompetansemål etter 4. trinn 

Kjerneelement: Kulturforståelse, og Oppleve musikk.
Tverrfaglige tema: Folkehelse og livsmestring.

 • «Mål for opplæringen er at eleven skal kunne utøve og utforske et repertoar av sanger og danser fra ulike musikkulturer, inkludert samisk musikkultur.»
KRLE (RLE01‑03)

Kompetansemål etter 4. trinn. 

Kjerneelement: Kunne ta andres perspektiv. 
Tverrfaglige tema: Bærekraftig utvikling, og Demokrati og medborgerskap.

 • «Mål for opplæringa er at eleven skal kunne utforske og samtale om etiske sider ved menneskers levesett og ressursbruk.»
 • «Mål for opplæringa er at eleven skal kunne samtale om hva menneskeverd, respekt og toleranse betyr og hva det innebærer for hvordan vi lever sammen.»


Kjerneelement: Kjennskap til religioner og livssyn.

 • «Mål for opplæringa er at eleven skal kunne samtale om og presentere sentrale fortellinger og trosforestillinger i østlige og vestlige religiøse tradisjoner.»
 • «Mål for opplæringa er at eleven skal kunne utforske og beskrive hvordan kristendom og andre religioner og livssyn kommer til uttrykk lokalt og regionalt.»